بخش پذیرش نرم افزار بیمارستان دامپزشکی

تشکیل پرونده اولین مرحله در نرم افزار بیمارستان دامپزشکی (دامپزشکیار) می باشد. اطلاعات صاحب پت و خود پت توسط مسئول پذیرش در نرم افزار ثبت می گردد.

این اطلاعات شامل مواردی از قبیل نام و نام خانوادگی صاحب حیوان، شماره موبایل، نام، نوع و نژاد حیوان، رفتار و رنگ می باشد.

پس از تشکیل پرونده یک اس ام اس خوش آمدگویی به صاحب حیوان ارسال می گردد که در آن شماره پرونده و نام حیوان ارسال می گردد. نمونه اس ام اس ارسالی به شرح ذیل می باشد :

با سلام و تشکر، پرونده جسی به شماره ۱۰۰۲ در بیمارستان دامپزشکی (نام بیمارستان) ثبت گردید. 

در برخی از مراکز در این بخش از صاحب حیوان مبلغی به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب دریافت می گردد، در نرم افزار بیمارستان دامپزشکی آینده این امکان وجود دارد که مبلغ پیش پرداخت توسط مسئول مربوطه در نرم افزار ثبت گردد و در صورت لزوم به صاحب حیوان رسید داده شود.

همچین در این بخش مسئول پذیرش به سوابق مراجعات قبلی این پرونده دسترسی دارد و در صورت لزوم می تواند تاریخ واکسیناسیون و ضد انگل پت را به صاحب آن اطلاع رسانی نماید.

در پایان مسئول مربوطه پرونده کیس را به بخش مورد نظر ( داخلی، جراحی، آزمایشگاه، رادیولوژی و … ) ارسال می نماید.

 

بارگشت به نرم افزار بیمارستان دامپزشکی