بخش تصویربرداری در نرم افزار بیمارستان دامپزشکی شامل ماژول های رادیولوژی، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی و اولتراسونوگرافی و … می باشد.

در این قسمت مسئول تصویربرداری می تواند با توجه به نوع آن نسبت به درج اطلاعات تخصصی در بخش های رادیولوژی، سونوگرافی و … اقدام نماید.

همچنین در صورتی که قبلا برای آن حیوان گزارش رادیولوژی یا سایر گزارشات درج شده باشد سوابق آن قابل رویت می باشد.

نکته دیگری که در خصوص این بخش وجود دارد امکان مشاهده گزارشات رادیولوژی، سونوگرافی و سایر گزارشات تصویربرداری توسط دکتر داخلی یا جراح می باشد.

در صورتی که سامانه جوابدهی آنلاین آزمایشات و تصویربرداری را تهیه کرده باشید این اطلاعات پس از درج در نرم افزار در سایت جوابدهی برای صاحب حیوان با شماره همراه و پرونده قابل رویت می باشد.