فرم تماس های متعدد

شما می توانید هر تعداد از فرم تماس با به موضوع اضافه کنید
هر فرم تماس را می توان سفارشی: شما می توانید زمینه های ورودی مختلف، textareas اضافه، قطره فراز و چک باکس
فرم تماس با حفاظت از هرزنامه های مخفی و اگر منم به اندازه کافی نیز CAPTCHA ساده ریاضی آمده