Tاو یک گالری، ایجاد شده با پیش فرض وردپرس گالری های موجود است. اندازه تصویر گالری عکس به طور خودکار قرار است که موضوع فعال است، همه شما باید انجام دهید و سپس برای وارد کردن یک گالری با حداکثر 7 ستون به آن را به مانند یک زیر نگاه کنید …

نمایش گالری

گالری  کوچک نما

شما می توانید انتخاب کنید که تصویر پیشنمایش اندازه که می خواهید برای نمایش و همچنین بسیاری از ریز عکسها چگونه باید در یک سطر نمایش داده شود. همچنین متوجه اثر انیمیشن های ظریف که شروع می شود یک بار روی صفحه نمایش بازدید کنندگان رسیده گالری ها، به منظور جلب توجه خود را 🙂

گالری بزرگتر با پیش نمایش